REGULAMIN SKLEPU Ha3o

Obowiązuje od 25 grudnia 2014 r..

§1 Definicje

1.      Adres pocztowy – Ha3o, ul. Lotnicza 9, 04-192 Warszawa

2.      Adres reklamacyjny – e-mail ha3o@ha3o.pl , Ha3o, ul. Lotnicza 9, 04-192 Warszawa

3.      Cennik dostaw – Wyświetla się przy każdorazowym zakupie.

4.      Dane kontaktowe – ul. Lotnicza 9, 04-192 Warszawa

5.      Dostawa – Usługa przewozowa z określeniem kosztu dostawy oraz firmy przewozowej.

6.      Dowód zakupu – Dowodem zakupu jest rachunek, paragon lub faktura wystawiona przez Ha3o zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług.

7.      Klient – Klientem jest pełnoletnia Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8.      Kodeks cywilny – Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

9.      Kodeks dobrych praktyk – Zbiór zasad postępowania przyjętych przez Ha3o, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

10.   Konsument – Pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

11.   Koszyk – Przygotowana przez Kupującego lista produktów oferowanych przez sklep Ha3o.

12.   Kupujący – Zarówno Konsument, jak i Klient.

13.   Miejsce wydania rzeczy – Punkt odbioru zamówionego towaru wskazany w zamówieniu przez Kupującego.

14.   Moment wydania rzeczy – Jest to określony przez Kupującego moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia, obejmie zakupiony towar w posiadanie.

15.   Płatność – Sposób zapłaty za wybrany towar i dostawę.

16.   Prawo konsumenckie – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

17.   Produkt – Minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

18.   Przedmiot umowy – Towary, produkty oraz forma dostawy będące przedmiotem umowy.

19.   Sklep – Strona internetowa za pośrednictwem, której Kupujący może złożyć zamówienie.

20.   Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

21.   Punkt odbioru – Miejsce wydania zakupionego towaru, niebędące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu zamówienia udostępnionym w sklepie sprzedającego.

22.   Rzecz – Rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

23.   Sklep – Strona internetowa dostępna pod adresem www.ha3o.pl za pośrednictwem której Kupujący może złożyć zamówienie.

24.   Sprzedający:
Ha3o Krzysztof Huras, ul. Wigury 2, 05-119 Legionowo
NIP: 536-13-47-147
REGON: 017334920-000-11
Konto bankowe:
44 1750 0012 0000 0000 2029 9568 w Raiffeisen Bank Polska S.A
Zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEDIG pod adresem:
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=4d90bf11-2ef8-4e0c-b51e-291a813f5623
Sprzedający zgłosił bazę danych sklepu internetowego w GIODO - Numer w księdze 138606. 

25.   Termin realizacji – Czas realizacji zamówienia podany przy zamówieniu.

26.   Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

27.   Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

28.   Wada fizyczna – niezgodność sprzedanego towaru z umową. Szczególnie, jeśli towar:

1.      nie posiada właściwości, które tego typu towar powinien mieć ze względu na informacje przedstawione w umowie albo wynikające z okoliczności przeznaczenia,

2.      nie posiada właściwości, o których Sprzedający wspomina w ofercie,

3.      nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia, co do takiego jego przeznaczenia,

4.      został Kupującemu dostarczony w stanie niekompletnym,

5.      w razie nieprawidłowego zamontowania i uruchomienia zakupionego towaru, jeśli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji obsługi otrzymanej od Sprzedającego.

29.   Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także, jeżeli w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu nastąpiło ograniczenie w rozporządzaniu lub korzystaniu rzeczą.

30.   Zamówienie – wyrażenie chęci zakupu złożone przy pomocy sklepu, które w sposób jednoznaczny określa: rodzaj oraz ilość produktów, formę dostawy, rodzaj płatności oraz miejsce wydania towaru. Określone zostaną również dane Kupującego zamierzającego zawrzeć umowę ze Sprzedającym. 

§2 Warunki ogólne

1.      Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2.      Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3.      Sprzedający zobowiązany jest do dostarczania towarów i świadczenia usług wolnych od wad i usterek.

4.      Ceny produktów podawane są w polskiej walucie i są cenami brutto tj. zawierają podatek VAT bez kosztu dostawy, który podany jest w cenniku.

5.      Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia (§ 1), a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło (§ 2).

6.      Zatwierdzenie i utrwalenie wszelkich istotnych postanowień umowy, w celu uzyskania do nich dostępu w przyszłości następuje w postaci:

1.      potwierdzenie zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e -mail: potwierdzenia otrzymanego zamówienia lub faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji PDF lub linków do samodzielnego pobrania,

2.      dołączenie do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy, wydrukowanego dowodu zakupu.

7.      Sprzedający będzie informował o wszystkich formach gwarancji udzielanych dla produktów znajdujących się w sklepie.

8.      Sprzedający nie będzie pobierał żadnych opłat z tytułu komunikacji z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, a Kupujący poniesie koszty z tytułu korzystania ze środków komunikacji na odległość wynikającą z taryfy operatora telekomunikacyjnego.

9.      Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu ze Sklepu Internetowego Ha3o poprawność działania sklepu w ogólnie dostępnych przeglądarkach internetowych: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność́ przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu ha3o.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

10.   Kupujący ma możliwość skorzystania z opcji zapamiętania jego danych przez sklep Ha3o w celu ułatwienia procesu składana kolejnych zamówień. W tym celu Kupujący powinien zarejestrować swoje konto oraz podać login i hasło niezbędne do ponownego zalogowania. Informacje te powinny być trzymane w tajemnicy celem chronienia ich przed dostępem osób trzecich. Zalogowany Kupujący w każdej chwili ma możliwość wglądu w swoje dane oraz ich modyfikację.

11.   Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk. 

§3 Zawarcie umowy i realizacja 

1.      Zakupy w sklepie internetowym Ha3o można robić 24 godziny na dobę.

2.      W celu dokonania zakupu Kupujący powinien wykonać następujące, mogące się powtarzać czynności:

1.      dodać wybrany produkt do koszyka,

2.      po podjęciu decyzji zakupu wybrać opcję przejścia do kasy,

3.      wybrać metodę oraz miejsce dostawy,

4.      wybrać formę płatności,

3.      Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą złożenia zamówienia.

4.      Realizacja zamówienia Klienta:
- płatnego na miejscu - następuje z chwilą przekazania zakupionego towaru po uprzednim uregulowaniu płatności w siedzibie sklepu Ha3o na ul. Lotniczej 9, 04-192 w Warszawie,
- zamówienia za pobraniem - następuje niezwłocznie,
- zamówienia płatnego przelewem po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sklepu Ha3o.pl, które powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba, że Klient nie był w stanie spełnić zadeklarowanego świadczenia i poinformował o tym Sprzedającego.

5.      Wysyłka przedmiotu umowy następuje niezwłocznie, w zależności od wybranej formy dostawy oraz płatności.

6.      Zakupiony towar zostanie wysłany wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży.

§4 Prawo do odstąpienia od umowy 

1.      Klientowi przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2.      Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania towaru, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3.      Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego; dostępnym na stronie internetowej pod adresem http://ha3o.pl/formularze lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

4.      Sprzedający potwierdzi Klientowi otrzymanie informacji o odstąpieniu od umowy na podany adres email.

5.      W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6.      Klient ma obowiązek zwrócić rzecz wraz z dokumentem zakupu Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do dotrzymania terminu wystarczy odesłanie zakupionego towaru przed jego upływem.

7.      Klient odsyła towar będący przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

8.      Klient nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

9.      Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będącego przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech, jakości i funkcjonowania towaru. Sprzedający bezzwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, jednak do wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sprzedającego. W przeciwnym razie Sprzedający nie zwróci Klientowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

10.   Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty w tej samej formie, jakiej użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inną formę płatności, która nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11.   Sprzedający może odwlec zwrot zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania zwrotnie towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12.   Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1.      w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

2.      w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według indywidualnego zamówienia klienta,

3.      w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,

4.      w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

5.      w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

6.      w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy, o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę. 

§5 Rękojmia 

1.      Sprzedający na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

2.      Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych, za wady (rękojmia).

3.      W przypadku umowy z Klientem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

4.      Jeśli sprzedany towar ma wadę, Klient ma prawo:

1.      złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,

2.      złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
chyba, że Sprzedający bezzwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na sprawny albo wadę usunie. Jeśli jednak towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

5.      Klient, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady chyba, że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

6.      Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7.      Jeśli sprzedany towar ma wadę, może również:

1.      żądać wymiany towaru na wolny od wad,

2.      żądać usunięcia wady.

8.      Sprzedający powinien wymienić wadliwy towar na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

9.      Sprzedający może odmówić gratyfikacji żądania Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

10.   Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć wadliwy towar na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposobu jego zamontowania dostarczenie towaru przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić towar Sprzedającemu w miejscu, w którym towar się znajduje. 

11.   W razie niewykonania obowiązku przez SprzedającegoKlient jest upoważniony do odesłania towaru na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

12.   Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający.

13.   Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Klienta wadliwy towar w przypadku wymiany towaru na wolny od wad lub odstąpienia od umowy.

14.   Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

1.      oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny,

2.      oświadczenia o odstąpieniu od umowy,

3.      żądania wymiany rzeczy na wolną od wad,

4.      żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Klienta.

15.   Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania towaru Klientowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest towar używany przed upływem roku od momentu wydania towaru Klientowi.

16.   Roszczenie Klienta o usunięcie wady lub wymianę sprzedanego towaru na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania towaru Klientowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest towar używany przed upływem roku od momentu wydania towaru Klientowi.

17.   W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności towaru do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania towaru Klientowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tego towaru stwierdzone przed upływem tego terminu.

18.   W terminach określonych w §5 pkt 15-17, Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej sprzedanego towaru, a jeżeli Klient żądał wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany towaru lub usunięcia wady.

19.   W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi, termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Klientowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Klientowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

20.   Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne sprzedanego towaru stosuje się §5 pkt 15-16, z tym, że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

21.   Jeżeli z powodu wady towaru, Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

22.   Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

23.   Sprzedający, o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Klienta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie przewidzianym w prawie. 

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych 

1.      Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest ha3o.pl tj.Sprzedający.

2.      Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, modyfikacji, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

3.      Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: http://ha3o.pl/polityka-prywatnosci

§7 Postanowienia końcowe 

1.      Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta sklepu. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2.      Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci sklepu będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane, co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

3.      Aktualna wersja regulaminu dostępna jest dla Klientów w zakładce regulamin http://ha3o.pl/regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej, Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego, jako obowiązującego.

4.      Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

5.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Klient wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej lub na drodze procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Klienta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

6.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014