Formularz do Pobrania: 

Oświadczenie Odstąpienia od Umowy i zwrotu TowaruFORMULARZ ha3o_Odstapienie_od_umowy.pdf

Treść Oświadczenia Odstąpienia od Umowy i zwrotu Towaru

 

Miejscowość, data ……………….………………………………

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROTU TOWARU

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) odstępuję

od umowy sprzedaży zawartej z firmą Ha3o Krzysztof Huras i zwracam wymienione poniżej towary.

Znane mi są warunki zwrotu towarów w tym trybie, określone w regulaminie Sklepu oraz w wyżej wymienionej ustawie.

Numer faktury/paragonu: ...................................

Numer zamówienia: ......................................... Data zawarcia umowy (zakupu): ......................................

Imię i nazwisko: .............................................................................................................................

 

Adres: ........................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................

 

Telefon: ........................................................ Email: .....................................................................

 

Nick z allegro: ................................................................................................................................

 

Zwracany towar:

 

Kod towaru

Nazwa towaru

Ilość

Cena brutto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proszę o zwrot kwoty …………………………………………………………………………………………. Na rachunek bankowy*, gotówką*

                         (* niepotrzebne skreślić)

Nazwa  banku: ................................................................................................................................  

 

Numer rachunku:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Właściciel rachunku: .....................................................................................................................  

 

Uwagi Klienta: ................................................................................................................................  

 

....................................................................................................................................................  

 

Oświadczam, że zakupiony produkt zwracam w stanie niezmienionym i nienaruszonym.

 

……………………………………………………………….. Czytelny podpis klienta

 

PRZESYŁKĘ NALEŻY ODESŁAĆ NA WŁASNY KOSZT NA ADRES

Ha3o ul. LOTNICZA 9 04-192 WARSZAWA

 

Informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) przez firmę Ha3o Krzysztof Huras, z siedzibą w Legionowie, ul. Wigury 2.

Szczegółową informację na temat celów, zakresu oraz czasu przetwarzania danych osobowych oraz możliwości dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody w zakresie przetwarzanych danych osobowych znajdą Państwo na stronie www.ha3o.pl lub pod numerem telefonu 22 610 50 91 lub drogą elektroniczną email: ha3o@ha3o.pl

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować wysyłając zapytanie na adres: ha3o@ha3o.pl lub kierując pismo bezpośrednio na adres administratora.