N SKLEPU INTERNETOWEGO 
http;// ha3o.pl


Definicje

I. Postanowienia ogólne

II. Usługi świadczone drogą elektroniczną

III. Zasady z korzystania ze Sklepu internetowego.

IV. Procedura zawierania Umowy sprzedaży

V. Ceny

VI. Formy płatności

VII. Koszt, termin i metody dostawy

VIII. Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usług elektronicznych

IX. Prawo odstąpienia od Umowy

X. Gwarancja

XI. Tryb postępowania reklamacyjnego

XII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

XIII. Przedsiębiorca w prawie konsumenta

XIV. Prawa autorskie

XV. Postanowienia końcowe

XVI. Kontakt

 

Definicje

Definicje użyte w treści niniejszego Regulaminu:

Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych (PLN), którą Klient lub Użytkownik jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt. Ceny podane w Serwisie są cenami brutto (uwzględniającymi podatek VAT);

Czas przygotowania zamówienia - czas przygotowania zamówionych w sklepie Towarów i przekazania do wysyłki jedną z wybranych przez Klienta, dostępnych w Regulaminie metod;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep po przygotowaniu zamówienia dostarczy Towar Klientowi;

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Użytkownika;

Formularz zamówienia – Usługa elektroniczna, formularz w formie elektronicznej. dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnych, która zamierza lub dokonała  zakupu korzystając z Usługi Elektronicznej;

Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Konto Użytkownika – usługa elektroniczna, zestaw informacji w systemie informatycznym Sklepu, wydzielone dla Klienta sklepu przez indywidualną nazwę (login) i zabezpieczone hasłem podanym przez Klienta, obejmujące dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym;

Koszyk - element funkcjonalny Sklepu, który umożliwia Klientowi dokonanie zakupów za pośrednictwem strony internetowej http://ha3o.pl;

Newsletter  – dystrybucyjna Usługa elektroniczna, nieodpłatnie świadczona przez Sklep za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, umożliwiająca korzystającym z niej automatyczne, cykliczne, nieodpłatne otrzymywanie od Sklepu kolejnych edycji treści handlowych, edukacyjnych i informacji o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym. Newsletter dostarczany na podstawie zgody Użytkownika i w zamian za podanie danych osobowych na podstawie Umowy o dostarczenie Usług elektronicznych.

Oferta towary umieszczone na stronie internetowej  http://ha3o.pl oznaczone jako dostępne;

Płatność on-line – płatność wykonywana przez Klienta przy pomocy dostępnych w Sklepie form płatności elektronicznych;

Towar – dostępne produkty prezentowane w Sklepie Internetowym: rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Ha3o.pl;

Rejestracja  jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta Użytkownika, dokonana samodzielnie przez Klienta i/lub na zlecenie Klienta, z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w Sklepie Ha3o.pl

Sklep internetowy – dostępny na pod adresem internetowym: https://ha3o.pl za pośrednictwem której sprzedawca umożliwia klientom składanie zamówień oraz nabywanie produktów lub usług znajdujących się w ofercie Sklepu;

Sprzedawca – Ha3o Krzysztof Huras, prowadzący serwis https://ha3o.pl, adres poczty elektronicznej: sklep@ha3o.pl, numer telefonu: +48 22 610 50 91.
konto bankowe: 44 1750 0012 0000 0000 2029 9568 w BNP Paribas.
Zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEDIG.
Sprzedający zgłosił bazę danych sklepu internetowego w GIODO - Numer w księdze 138606

System opinii – usługa elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących przebiegu i realizacji transakcji;

Umowa – umowa pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zawarta poza lokalem Sprzedawcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem Serwisu Internetowego Sklepu lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.);

Użytkownik – osoba pełnoletnia, która poprzez dokonanie prawidłowej Rejestracji w sklepie Ha3o.pl zawarła z Ha3o Umowę, w wyniku której utworzone zostało przypisane do niej Konto;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://ha3o.pl. Regulamin sklepu internetowego jest umową między sprzedawcą a klientem.

1.2. Sklep Internetowy działający pod adresem internetowym https://ha3o.pl prowadzony jest przez przedsiębiorstwo Ha3o Krzysztof Huras, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadające: adres rejestracyjny siedziby ul. Wigury 2, 05-119 Legionowo,
adres do doręczeń ul. Lotnicza 9, 04-192 Warszawa,
będące zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług,  posiadające numer identyfikacji podatkowej NIP: 536-13-47-147, oraz numer statystyczny REGON 017334920-000-11,
konto bankowe: 44 1750 0012 0000 0000 2029 9568 w BNP Paribas.

1.3. Niniejszy Regulamin opisuje prawa i obowiązki związane z korzystaniem z serwisu internetowego Ha3o.pl oraz określa w szczególności:

a. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego,

b. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego, oraz realizacji zamówień towarów złożonych przez Klientów lub Użytkowników za pośrednictwem Sklepu Internetowego, dostępnego pod domeną https://ha3o.pl,

c. warunki zawierania i rozwiązywania umów z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego,

d. tryb postępowania reklamacyjnego.

1.4. Regulamin Serwisu jest dostępny nieprzerwanie w witrynie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

1.5. Klient lub Użytkownik korzystający z Serwisu może kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@ha3o.pl. lub pod numerem telefonu:
 +48 22 610 50 91. Opłata za połączenie telefoniczne pod wskazanym numerem jest równa opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta osoba kontaktująca się z Ha3o.

1.6. Sprzedawca odpowiada na wysłane zapytania w godzinach pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16.

1.7. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca.
 Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego.
 Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

1.8. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne.
Podanie danych osobowych przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Polityce prywatności (zawarcie Umowy oraz Obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

1.9. Każdy Klient z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług elektronicznych Sklepu Ha3o.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

1.10. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i dobrowolna akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

1.11. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, zgodne z umową i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

1.12. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych Produktów do asortymentu.

1.13. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem https://ha3o.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu ha3o użyte są w celach informacyjnych.

1.14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
·        Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
·        Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
·        Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

II. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

2.1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług elektronicznych takich jak:

a. Możliwość  założenia i utrzymywania  Internetowe konto użytkownika w Sklepie ;

b. Możliwość zawarcia umowy sprzedaży produktów opisanych na stronach Sklepu. ;

c. Dostęp do newslettera;

d. Możliwości przeglądania publicznie dostępnej zawartości Sklepu, na którą składają się treści tekstowe, graficzne i audiowizualne.

2.2. Świadczenie Usług elektronicznych na rzecz Klienta w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

2.3. Sprzedawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

2.4. Świadczenie przez Sprzedawcę Usług elektronicznych określonych w pkt. 2.1 .Regulaminu jest nieodpłatne.

2.5. Umowa o świadczenie usług elektronicznych:

a. umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony;

b. umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Klienta;

c. umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

2.6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca: 
·        komputer, tablet, telefon z dostępem do Internetu,
·        dostęp do poczty elektronicznej,
·        przeglądarka zasobów internetowych umożliwiająca wyświetlanie stron www

2.7. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu ze Sklepu Internetowego Ha3o poprawność działania sklepu w ogólnie dostępnych przeglądarkach internetowych: Edge, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność́ przeglądarek: Edge, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu Ha3o.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

2.8.W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Serwisu usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

2.9. Sprzedawca nie zamieszcza recenzji produktowych i nie publikuje opinii o oferowanych przez siebie produktach.

 

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

3.1. Dokonanie zakupu nie wymaga rejestracji w Sklepie. Klient może złożyć zamówienie bez rejestracji, po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

3.2. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.ący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji oraz zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

3.3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie Formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji oraz zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

3.5. Kupujący ma możliwość skorzystania z opcji zapamiętania jego danych przez sklep Ha3o w celu ułatwienia procesu składana kolejnych zamówień. W tym celu Kupujący powinien zarejestrować swoje konto oraz podać login i hasło niezbędne do ponownego zalogowania. Informacje te powinny być trzymane w tajemnicy celem chronienia ich przed dostępem osób trzecich. Zalogowany Klient w każdej chwili ma możliwość wglądu w swoje dane oraz ich modyfikację.

3.6. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

3.7. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
Klient zobowiązany jest w szczególności do podania jego prawdziwego i aktualnego adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie Zamówienia.

3.8. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.9. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
·        korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,
·        niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
·        korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
·        niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
·        korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Ha3o,
·        korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

3.10. Sprzedawca zastrzega prawo do pozbawienia Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, oraz ograniczenia jego dostępu do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Ha3o.

 

IV. CENY

4.1. Ceny towarów oferowanych w Sklepie internetowym przedstawione są każdorazowo obok produktu.

4.2. Cena Towaru na stronie internetowej Sklepu podana w złotych polskich (PLN), jest ceną brutto i zawiera podatek VAT i cła, bez kosztów przesyłki.

4.3. Koszty przesyłki, doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient, chyba że spełnia warunki uprawniające do bezpłatnej dostawy.

4.4. O innych kosztach i o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 

4.5. Ceną ostateczną, wiążącą Sklep i Klienta jest cena towarów podana w ofercie w chwili składania zamówienia przez Klienta. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.6. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych  na stronach Sklepu. Sprzedawca w sposób jednoznaczny informuje Klientów o Cenach jednostkowych oraz promocjach i obniżkach Cen Produktów. Obok informacji o obniżce Produktu, Sprzedawca uwidacznia najniższą Cenę tego Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a jeśli Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – Sprzedawca uwidacznia najniższą Cenę Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

4.7. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

4.8. Promocje w sklepie ha3o.pl nie łączą się ze sobą.

4.9. Sprzedawca może udzielić rabatu obniżającego jednorazowo cenę jednostkową danego produktu opisanego w Serwisie. Rabaty nie obejmują kosztów dostawy.

a. Rabat jednorazowy – udzielany przez Sprzedawcę do jednorazowego wykorzystania; rabat ten przyznawany jest Klientom w ramach akcji Sprzedawcy, np. konkursów;

b. Rabat może mieć przydzieloną datę ważności. Po upływie terminu ważności nie można wykorzystać rabatu w Serwisie;

c. Rabaty nie łączą się chyba, że co innego wynika z treści udzielonego rabatu. Wówczas informacja taka powinna być wyraźnie określona wraz z udzieleniem rabatu.

 

V. PROCEDURA ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

5.1. Składanie zamówienia

5.1.1. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

5.1.2. Zamówienia można składać:

a. poprzez serwis internetowy za pomocą Formularza Zamówień (ha3o.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok:

·     po zalogowaniu się (Klient Serwisu) na Konto Użytkownika,

·     lub bez rejestracji konta w Serwisie,

b. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ha3o.pl,

c. telefonicznie pod numerem telefonu: 22 610 50 91

5.1.3. W celu złożenia Zamówienia przez Formularz Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://ha3o.pl/ i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

5.1.4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

5.1.5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie.

5.1.6. Klient wypełniając Formularz Zamówienia wskazuje również opcję dostawy oraz formę zapłaty. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

5.1.7. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu, tzn. w godzinach  08:00 ÷ 16:00. Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 13:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą realizowane następnego Dnia Roboczego.

5.1.8. Proces składania zamówienia w Formularzu kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie, które stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

5.1.9. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5.1.10. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Ha3o Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

5.1.11. Prawidłowo złożone zamówienie w formularzu zamówienia lub e-mailu zawiera dane identyfikujące Klienta, w szczególności: imię, nazwisko, adres dostawy, nr telefonu i adres poczty elektronicznej (e-mail). Wybór określonej formy dostawy może wiązać się z koniecznością podania polskiego numeru kontaktowego w celu odbioru zamówienia.

5.1.12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia jeśli podane przez Klienta wymagane informacje są niepoprawne lub nie można ich zweryfikować, a brak tych informacji uniemożliwia realizacje zamówienia.

5.1.13. Jeśli dane identyfikujące Klienta podane przy składaniu zamówienia były błędne, a Klient nie skontaktuje się ze Sprzedawcą w przeciągu 3 dni od dnia złożenia zamówienia, to zamówienie zostanie anulowane i żadna ze stron nie będzie zgłaszać wobec siebie roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

5.1.14. Prawidłowo złożone zamówienie w Formularzu otrzymuje indywidualny numer i zostaje przez Sprzedawcę potwierdzone a następnie zrealizowane na zasadach wynikających z Regulaminu.

5.1.15. Zamówienie poprawnie złożone w systemie informatycznym Ha3o potwierdzane jest za pomocą zwrotnej wiadomości wysyłanej na adres e-mail Klienta, zawierającej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia:

·     potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

·     niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.

·     Formularz  Wymiany Towaru,

·     Formularz Odstąpienia od Umowy,

 

Otrzymanie przez Klienta wyżej wymienionej wiadomości oznacza przyjęcie Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem.

5.1.16. Sprzedawca zawiadamia Kupującego niezwłocznie o niemożności realizacji zamówienia w terminie przewidzianym w Regulaminie. W sytuacji braku towaru lub zamówionej ilości towaru w magazynie Sprzedawca zawiadamia Kupującego telefonicznie lub w drodze e-mail proponując inny termin realizacji zamówienia. Kupujący może nie zaakceptować propozycji Sprzedawcy w zakresie nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie zgłaszać wobec siebie roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia, a Sprzedawca zwraca Kupującemu otrzymaną od niego sumę pieniężną.

5.1.17. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia ze względu na brak dostępności Towaru Sprzedawca powiadamia o tym niezwłocznie Kupującego. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie zgłaszać wobec siebie roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia, a Sprzedawca zwraca Kupującemu otrzymaną od niego sumę pieniężną.

5.1.18. Działania wynikające z pkt. 5.1.16. i 5.1.17. stosuje się również w przypadku niemożności realizacji części zamówienia Klienta, przy czym w pozostałej części Sprzedawca zamówienie realizuje na zasadach wynikających z Regulaminu.

5.1.19. Jeśli w trakcie składania zamówienia Klient stwierdzi nieprawidłowości w procesie składania Zamówienia (zawierania umowy) w szczególności błędnego obliczania wartości zamawianych Produktów lub kosztów przesyłki Klient ma prawo zgłosić swoją reklamację w tym zakresie, zgodnie z Regulaminem.

5.1.20. Prawidłowo złożone zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ha3o.pl.   
·        zawiera wybór Towaru z oferty dostępnej w serwisie internetowym Sklepu, wraz z podaniem ich liczby,
·        zawiera dane identyfikujące Klienta, w szczególności: imię, nazwisko, adres dostawy, nr telefonu i adres poczty elektronicznej (e-mail),
·        zawiera informację o wyborze określonej formy płatności i dostawy.

5.1.21. Zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej zostaje przez Sprzedawcę potwierdzone za pomocą zwrotnej wiadomości wysyłanej na adres e-mail Klienta, zawierającej Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji oraz niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
Otrzymanie przez Klienta wyżej wymienionej wiadomości oznacza przyjęcie Zamówienia, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem.

 

5.2. Umowa sprzedaży

5.2.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta prawidłowego Zamówienia zgodnie z pkt. 5.1. Regulaminu.

Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5.1.15. i 5.1.21. Regulaminu zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

5.2.2. Udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:
·     udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz
·     przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5.1.15. i 5.1.21. Regulaminu.

5.2.3. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

2.4. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT). Na życzenia Klienta bezzwłocznie wystawiana jest faktura VAT w formie tradycyjnej. Warunkiem otrzymania przez klienta faktury VAT jest oświadczenie woli o jej otrzymaniu w momencie składania zamówienia. W przypadku braku zgłoszenia otrzymania faktury VAT, wystawiany jest paragon. Z momentem fiskalizacji paragonu klient traci możliwości zamiany paragonu na fakturę VAT.

5.2.5. Jeżeli Klient dokonuje zakupu Produktu jako przedsiębiorca, powinien zaznaczyć tę okoliczność w Zamówieniu i wskazać wymagane dane podmiotu, na który ma być wystawiona stosowna faktura VAT.

5.2.6. W przypadku złożenia Zamówienia na Produkty podlegające specjalnym wymogom prawnym, wynikającym z ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, z Klientem skontaktuje się przedstawiciel Sklepu w celu uzyskania dodatkowych danych osobowych Klienta (w szczególności nr PESEL, nr i seria dowodu osobistego, adres zameldowania), niezbędnych do zrealizowania Zamówienia w zgodzie z ww. ustawą.

 

VI. FORMY PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIE

6.1. Klient może skorzystać z wybranej spośród następujących metod płatności:

a. Płatność przy odbiorze;

b. Płatność kartą płatniczą;

c. Płatność za pobraniem;

d. Płatność przelewem tradycyjnym na konto Sprzedawcy;

e. Płatności elektroniczne;

6.2. W przypadku wyboru przez Klienta:

a. płatności gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sklepu stacjonarnego Ha3o – Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze w siedzibie Sklepu w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości towaru do odbioru;

b. płatności karta płatniczą – przy wybraniu opcji odbioru samodzielnego z siedziby Sklepu stacjonarnego Ha3o – Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze w siedzibie Sklepu w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości towaru do odbioru;

c. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki - Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki;

d. przelewu tradycyjnego na konto Sprzedawcy - Klient obowiązany jest dokonać płatności na konto 44 1750 0012 0000 0000 2029 9568, w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, przesyłka zostanie wysłana po wpłynięciu pieniędzy na konto Sklepu;

e. za pośrednictwem systemu elektronicznej płatności PayU - Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

6.3. Brak zapłaty w przewidzianym powyżej terminie oznaczać będzie anulowanie zamówienia przez Sprzedawcę.
Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę dowodu zakupu.
Klientowi wraz z przesyłką zostanie przekazany formularz zwrotu, formularz odstąpienia od umowy i formularz wymiany Towaru oraz dowód sprzedaży. Na wyraźne życzenie Klienta może być wystawiona faktura VAT.

 

VII. KOSZTY, METODY I TERMINY DOSTAWY

Dostawa zamówionego Towaru odbywa się wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca nie prowadzi wysyłki Produktów poza granice RP.
Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu, tzn. w godzinach  08:00 ÷ 16:00.

7.1. Koszty dostawy Towaru są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

7.2. Metody dostawy zamówienia opisane są na stronach Sklepu oraz wyświetlane podczas składania zamówienia, w celu umożliwienia Klientowi wyboru dogodnej opcji.

7.3. Na termin dostawy zamówionego Produktu składa się czas kompletowania Zamówienia, czas dostawy Produktu przez przewoźnika :
·      Sprzedawca dokłada wszelkiej staranności, aby kompletacja i wysyłka zamówienia złożonego w systemie informatycznym Sklepu i opłaconego w Dni Robocze przed godziną 13 nastąpiła tego samego dnia roboczego.
·      Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 13:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą realizowane następnego Dnia Roboczego.

7.4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy z podanych terminów.

7.5. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu, dokonując wyboru w Formularzu zamówienia:

a. za pośrednictwem Poczty Polskiej w terminie deklarowanym:
·        przesyłka pocztowa:
- realizacja zamówienia płatnego przelewem po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sklepu Ha3o.pl, które powinno nastąpić w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, chyba, że Klient nie był w stanie spełnić zadeklarowanego świadczenia i poinformował o tym Sprzedającego;
·        przesyłka pocztowa pobraniowa:
- realizacja – przekazanie przesyłki Klientowi jest możliwa po dokonaniu płatności przy odbiorze przesyłki w punkcie pocztowym;

b. za pośrednictwem firmy kurierskiej w terminie deklarowanym:
·        przesyłka kurierska
- realizacja zamówienia płatnego przelewem po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sklepu Ha3o.pl, które powinno nastąpić w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, chyba, że Klient nie był w stanie spełnić zadeklarowanego świadczenia i poinformował o tym Sprzedającego;
·        przesyłka kurierska pobraniowa:
- realizacja – przekazanie przesyłki Klientowi jest możliwa po dokonaniu płatności przy odbiorze przesyłki od kuriera;
·        przesyłka doręczona do wskazanego paczkomatu:
- realizacja zamówienia płatnego przelewem po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sklepu Ha3o.pl, które powinno nastąpić w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, chyba, że Klient nie był w stanie spełnić zadeklarowanego świadczenia i poinformował o tym Sprzedającego;
c. odbiór osobisty w siedzibie Sklepu Ha3o przy ul. Lotniczej 9 w Warszawie zgodnie z pkt. 6.2.a i 6.2.b.
- realizacja zamówienia następuje z chwilą przekazania zakupionego towaru Klientowi po uprzednim uregulowaniu płatności w siedzibie sklepu Ha3o (ul. Lotnicza 9, 04-192 Warszawa) lub płatności zrealizowanej na miejscu.

7.6. Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności przedstawiciela przewoźnika w celu weryfikacji czy nie nastąpiło uszkodzenie Produktu w trakcie dostawy. W razie spostrzeżenia uszkodzenia przesyłki lub Produktu albo niezgodności zawartości przesyłki z dokumentem sprzedaży, Klient sporządza z kurierem odpowiedni protokół zgodnie z przepisami prawa przewozowego oraz przepisami wykonawczymi.

7.7. W przypadkach, gdy dostawa nie może nastąpić w formie wybranej przez Klienta, Sprzedawca informuje Klienta o konieczności zmiany formy dostawy niezwłocznie oferując formy zastępcze. Konieczność zmiany formy dostawy może nastąpić w szczególności w przypadku Zamówienia Produktów z dostawą do Paczkomatu, które, ze względu na gabaryty oraz kształty, nie mieszczą się w żadnej skrytce oferowanej przez Paczkomaty.

VIII. WARUNKI ROZWIĄZANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

8.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta):

a. Klient może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ha3o.pl.

b. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę w przypadku, gdy Klient narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

8.2. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

8.3. Zarówno Klient jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy na podstawie niniejszego paragrafu dotyczy wyłącznie Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

9.1. Klientowi będącemu konsumentem w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny.

9.2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik (lub od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną). W przypadku Umowy obejmującej wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części zamówienia.

9.3. Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w formie oświadczenia, np. poprzez wysłanie powiadomienia w formie pisemnej (listem) na adres wskazany w pkt. 7 niniejszego Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ha3o.pl. W tym celu, Klient może posłużyć się wzorem formularza odstąpienia od umowy, który wskazany jest w załączniku nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego.
Skorzystanie z ww. wzoru formularza odstąpienia nie jest obowiązkowe

9.4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem 14 dni od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.

9.5. Sprzedawca wyśle niezwłocznie Klientowi/Użytkownikowi na jego Adres e-mail informację o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

9.6. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia, Umowę uważa się za niezawartą, a Konsument ma obowiązek niezwłocznie zwrócić Towar do sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.

9.7. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: Ha3o Krzysztof Huras, ul. Lotnicza 9, 04-192 Warszawa

9.8. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

9.10. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza niezbędny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy i wzorze formularza odstąpienia od umowy.
W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, powinni obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mogliby to zrobić w sklepie stacjonarnym.

9.11. Skutki odstąpienia od Umowy:

a. w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności.

Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu;

b. zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Klienta przy składaniu Zamówienia, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, ale w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych dodatkowych opłat w związku z tym zwrotem;

c. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia od Umowy wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia innego niż zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę;.

d. Produkt może zostać zwrócony w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy.

9.12. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku zawarcia Umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

b. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

X. GWARANCJA

10.1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym są nowe.

10.2. Ha3o nie jest producentem Towarów i na sprzedawane produkty nie udziela dodatkowej gwarancji, co nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

10.3. Produkty oferowane w Sklepie internetowym posiadają gwarancję producenta, o ile producent złożył oświadczenie gwarancyjne, obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca nie udziela gwarancji na baterie, akumulatory, powerbanki, paliwo turystyczne, smary, impregnaty i inne materiały eksploatacyjne, których właściwości mogą ulec degradacji wraz z upływem czasu. Nie wyłącza to uprawnień Klienta z tytułu rękojmi.

10.4. Standardowy okres gwarancji dla Produktów wynosi 12 miesięcy (chyba, że gwarant ustanowił inaczej) i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

10.5. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu.

10.6. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Konsumenta oraz przedsiębiorców na prawach konsumenta, wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży określonych w ustawie o prawach konsumenta, które przysługują Konsumentowi oraz przedsiębiorcy na prawach konsumenta z mocy prawa.

 

XI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

11.1. Roszczenia kupującego
Wobec klientów będących konsumentami i przedsiębiorcami na prawach konsumenta Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, na zasadach określonych w rozdziale 5a Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
Wobec klientów będących przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r.

11.2. Termin realizacji reklamacji wynikający z rękojmi konsumenckiej:

11.2.1. W przypadku rękojmi konsumenckiej, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru z Umową, która ujawni się w terminie 2 lat od dnia jego dostarczenia.

Konsument uprawniony jest do złożenia reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową, istniejącą w chwili dostarczenia Produktu, jeżeli niezgodność ta ujawni się w ciągu dwóch lat od chwili dostarczenia towaru.

11.2. 2. W przypadku chęci zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenia reklamacji można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ha3o.pl lub pisemnie na adres: ul. Lotnicza 9, 04-192 Warszawa.
Maksymalny termin odpowiedzi na reklamację wynosi 14 dni. Jeżeli sprzedawca nie udzieli odpowiedzi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, oznacza to, że reklamacja została uwzględniona.

11.3. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta towar jest zgodny z Umową, jeżeli:

·      nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
·      jest dostarczony z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;
·      jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiada opisowi takiej próbki lub takiego wzoru;
·      występuje w takiej ilości i posiada takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może zasadnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie,

Chyba że:
·     Sprzedawca nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
·     przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakiej publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
·     publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy.

11.4. Naprawa lub wymiana towaru:

11.4.1. Jeżeli towar jest niezgodny z Umową Kupujący składając reklamację może w pierwszej kolejności żądać wymiany lub naprawy towaru.

11.4.2. Sprzedawca może zaproponować opcję naprawy lub wymiany produktu, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z Umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe, albo wymagałoby nadmiernych kosztów poniesionych przez Sprzedawcę.

11.4.3. W przypadku, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby poniesienia nadmiernych kosztów Sprzedawca może odmówić doprowadzenie towaru do stanu zgodnego z Umową.

11.4.4. W przypadku, jeżeli Sprzedawca odmówi wymiany lub naprawy produktu, doprowadzenia towaru do zgodności z Umową lub nie doprowadzi do tego stanu, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy.

11.4.5. W przypadku naprawy lub wymiany towaru Sprzedawca ponosi koszt odesłania towaru, lub koszt jego odbioru od konsumenta.

11.5. Realizacja wymiany lub naprawy towaru.

11.5. 1. W przypadku realizacji przez Sprzedawcę żądania wymiany lub naprawy towaru, Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby wykonać je w rozsądnym czasie od chwili otrzymania reklamacji.

11.5.2. Przewidywany czas zostanie wstępnie oceniony na podstawie okoliczności konkretnej sprawy (charakteru niezgodności, czasu potrzebnego na dokonanie naprawy), bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył.

11.5.3. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

11.6. Obniżenie ceny lub odstąpienie od Umowy.

11.6.1. Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny do Sprzedawcy w przypadku kiedy:
·        Sprzedawca odmówi zarówno wymiany, jak i naprawy towaru z uwagi na niemożliwość dokonania obu tych czynności albo ich nadmierną kosztowność;
·        z oświadczenia sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla kupującego;
·        podjęta przez Sprzedawcę próba usunięcia niezgodności zakończyła się niepowodzeniem;
·        brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy.

11.6.2. Oświadczenie o obniżeniu ceny musi zawierać proponowaną wartość obniżonej ceny.

Kupujący może złożyć Oświadczenie do Sprzedawcy w formie pisma przesłanego na adres siedziby Sklepu, jak i za pomocą maila na adres sklep@ha3o.pl.

11.6.3. W przypadku, gdy kupujący zdecyduje się złożyć Oświadczenie o obniżeniu ceny, wskazana przez niego obniżona cena powinna być proporcjonalna do zakresu obniżenia wartości towaru na skutek wystąpienia niezgodności.

11.6.4. Po otrzymaniu Oświadczenia kupującego, Sprzedawca niezwłocznie zwróci konsumentowi różnicę pomiędzy ceną pierwotną a ceną obniżoną w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania Oświadczenia.

11.6.5. W przypadku, gdy kupujący zdecyduje się odstąpić od Umowy, składa do Sprzedawcy Oświadczenie o odstąpieniu.
Kupujący może złożyć Oświadczenie do Sprzedawcy w formie pisma przesłanego na adres siedziby Sklepu, jak i za pomocą maila na adres sklep@ha3o.pl.

11.6.6. Po złożeniu oświadczenia:
·     kupujący odsyła niezwłocznie towar do siedziby Sklepu: ha3o ul. Lotnicza 9 04-192 Warszawa,  na koszt Sprzedawcy wraz z wypełnionym Formularzem Wymiany;
·     Sprzedawca zwraca kupującemu cenę towaru w terminie maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania towaru, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11.7. Wyłączenie odpowiedzialności sprzedawcy przy rękojmi.

11.7.1. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z Umową jest nieistotny.

11.7.2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi konsumenckiej w przypadku, gdy przed zawarciem umowy poinformował kupującego o niezgodnościach dotyczących towaru, a kupujący wyraźnie to zaakceptował.

 

 

XII. REKLAMACJE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

12.1. Ha3o podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej oraz zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

12.2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę usług świadczonych za pomocą Sklepu internetowego, w szczególności nieprawidłowości w procesie składania Zamówienia (zawierania umowy), w szczególności błędnego obliczania wartości zamawianych Produktów lub kosztów przesyłki, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@ha3o.pl.

12.3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego Klient wskazuje rodzaj oraz datę wystąpienia nieprawidłowości.

12.4. O sposobie rozpoznania reklamacji, Klient zostanie powiadomiony telefonicznie, pisemnie lub mailem, w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Ha3o.pl reklamacji.

 

XIII. PRZEDSIĘBIORCA A PRAWO KONSUMENTA

13.1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy rozdział nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że umowa, którą zawiera ze Sprzedawcą jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, ale z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.

13.2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
·      niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
·      odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, zgodnie z rozdziałem X Regulaminu,
·      prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z rozdziałem XI Regulaminu.
·      zasad dotyczących umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

13.3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.

13.4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

 

XIV. PRAWA AUTORSKIE

14.1. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Sklepu https://ha3o.pl są wyłączną własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

14.2. Treści dostępne na stronach Sklepu stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

14.3. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu. Za szkodę wyrządzoną Ha3o Krzysztof Huras, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony https://ha3o.pl, bez zgody Ha3o, ponosi pełną odpowiedzialność użytkownik wykorzystujący treści z serwisu Ha3o bez pisemnej zgody firmy Ha3o.

14.4. Kopiowanie oraz pobieranie opisów i materiałów graficznych oraz opisów zamieszczonych na stronie https://ha3o.pl oraz dalsze rozpowszechnianie treści przez Kupującego lub wykorzystywanie ich do celów marketingowych lub handlowych za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie jest zabronione.

14.5. Produkty oferowane w Sklepie internetowym są utworem w rozumieniu przepisów prawa własności intelektualnej, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.].

14.6. Klienci mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronie internetowej Sklepu jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

 

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

15.1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta sklepu. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

15.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci sklepu będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane, co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

15.3. Aktualna wersja regulaminu dostępna jest dla Klientów w zakładce regulamin dostępnej pod adresem internetowym https://ha3o.pl/regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej, Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez Niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego, jako obowiązującego.

15.4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

15.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2001 Nr 144 poz. 1204) przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

15.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.02.2023 r.

 

XVI. KONTAKT

16.1. Ha3o.pl kontaktuje się z Klientami serwisu internetowego korzystając z podanego poniżej[u1]  adresu e-mail oraz z podanego numeru telefonu.

16.2.  W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu pod naszym numerem telefonu 22 610 50 91 lub adresem email sklep@ha3o.pl, ewentualnie ha3o@ha3o.pl

16.3. W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia danych osobowych, o ile nie mogą Państwo lub nie chcą zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu 22 610 50 91 lub adresem e-mail sklep@ha3o.pl, ewentualnie ha3o@ha3o.pl

16.4. W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem stacjonarnym za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Adres Biura:
Ha3o
ul Lotnicza 9,
04-192 Warszawa

Tel: 22 610 50 91

sklep@ha3o.pl lub ha3o@ha3o.pl

Załącznikn nr 1 :
Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy  Oświadczenie o odstapieniu od Umowy