TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

11.1. Roszczenia kupującego

Wobec klientów będących konsumentami i przedsiębiorcami na prawach konsumenta Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, na zasadach określonych w rozdziale 5a Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

Wobec klientów będących przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r.

11.2. Termin realizacji reklamacji wynikający z rękojmi konsumenckiej

11.2.1. W przypadku rękojmi konsumenckiej, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru z Umową, która ujawni się w terminie 2 lat od dnia jego dostarczenia.

Konsument uprawniony jest do złożenia reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową, istniejącą w chwili dostarczenia Produktu, jeżeli niezgodność ta ujawni się w ciągu dwóch lat od chwili dostarczenia towaru.

11.2. 2. W przypadku chęci zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenia reklamacji można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ha3o.pl lub pisemnie na adres: ul. Lotnicza 9 04-192 Warszawa.

Maksymalny termin odpowiedzi na reklamację wynosi 14 dni, Jeżeli sprzedawca nie udzieli odpowiedzi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, oznacza to, że reklamacja została uwzględniona.

11.3. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta towar jest zgodny z Umową, jeżeli:

·      nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

·      jest dostarczony z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;

·      jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiada opisowi takiej próbki lub takiego wzoru;

·      występuje w takiej ilości i posiada takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może zasadnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie,

Chyba że

·     Sprzedawca nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

·     przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakiej publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

·     publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy

11.4. Naprawa lub wymiana towaru.

11.4. 1. Jeżeli towar jest niezgodny z Umową Kupujący składając reklamację może w pierwszej kolejności żądać wymiany lub naprawy towaru.

11.4. 2. Sprzedawca może zaproponować opcję naprawy lub wymiany produktu, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z Umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe, albo wymagałoby nadmiernych kosztów poniesionych przez Sprzedawcę.

11.4. 3. W przypadku, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby poniesienia nadmiernych kosztów Sprzedawca może odmówić doprowadzenie towaru do stanu zgodnego z Umową.

11.4. 4. W przypadku, jeżeli Sprzedawca odmówi wymiany lub naprawy produktu, doprowadzenia towaru do zgodności z Umową lub nie doprowadzi do tego stanu, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy.

11.4. 5. W przypadku naprawy lub wymiany towaru Sprzedawca ponosi koszt odesłania towaru, lub koszt jego odbioru od konsumenta.

11.5. Realizacja wymiany lub naprawy towaru.

11.5. 1. W przypadku realizacji przez Sprzedawcę żądania wymiany lub naprawy towaru, Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby wykonać je w rozsądnym czasie od chwili otrzymania reklamacji.

11.5. 2. Przewidywany czas zostanie wstępnie oceniony na podstawie okoliczności konkretnej sprawy (charakteru niezgodności, czasu potrzebnego na dokonanie naprawy), bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył.

11.5. 3. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

11.6. Obniżenie ceny lub odstąpienie od Umowy.

11.6. 1. Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny do Sprzedawcy w przypadku kiedy:

·        Sprzedawca odmówi zarówno wymiany, jak i naprawy towaru z uwagi na niemożliwość dokonania obu tych czynności albo ich nadmierną kosztowność;

·        z oświadczenia sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla kupującego;

·        podjęta przez Sprzedawcę próba usunięcia niezgodności zakończyła się niepowodzeniem;

·        brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;

11.6. 2. Oświadczenie o obniżeniu ceny musi zawierać proponowaną wartość obniżonej ceny.

Kupujący może złożyć Oświadczenie do Sprzedawcy w formie pisma przesłanego na adres siedziby Sklepu, jak i za pomocą maila na adres sklep@ha3o.pl.

11.6. 3. W przypadku, gdy kupujący zdecyduje się złożyć Oświadczenie o obniżeniu ceny, wskazana przez niego obniżona cena powinna być proporcjonalna do zakresu obniżenia wartości towaru na skutek wystąpienia niezgodności.

11.6. 4. Po otrzymaniu Oświadczenia kupującego, Sprzedawca niezwłocznie zwróci konsumentowi różnicę pomiędzy ceną pierwotną a ceną obniżoną w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania Oświadczenia.

11.6. 5. W przypadku, gdy kupujący zdecyduje się odstąpić od Umowy, składa do Sprzedawcy Oświadczenie o odstąpieniu

Kupujący może złożyć Oświadczenie do Sprzedawcy w formie pisma przesłanego na adres siedziby Sklepu, jak i za pomocą maila na adres sklep@ha3o.pl.

11.6. 6. Po złożeniu oświadczenia:

·     kupujący odsyła niezwłocznie towar do siedziby Sklepu: ha3o ul. Lotnicza 9 04-192 Warszawa,  na koszt Sprzedawcy;

·     Sprzedawca zwraca kupującemu cenę towaru w terminie maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11.7. Wyłączenie odpowiedzialności sprzedawcy przy rękojmi.

11.7. 1. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z Umową jest nieistotny.

11.7. 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi konsumenckiej w przypadku, gdy przed zawarciem umowy poinformował kupującego o niezgodnościach dotyczących towaru, a kupujący wyraźnie to zaakceptował