POLITYKA PRYWATNOŚCI W SKLEPIE Ha3o

Regulacje o ochronie danych osobowych RODO 

Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, jako użytkownika sklepu: ha3o.pl. (zwanej dalej Stroną). Zapoznając się z Polityką prywatności dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane osobowe są przez Stronę zbierane, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak są chronione.
Ograniczamy zbieranie i wykorzystanie informacji do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia naszych usług.

1. Informacje podstawowe

1.1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Krzysztof Huras, przedsiębiorca zarejestrowany i widoczny w ewidencji Centralnej Informacji i Ewidencji o Działalności Gospodarczej pod firmą: Ha3o Krzysztof Huras, z siedzibą w Legionowie (05-119), ul. Wigury 2, NIP: 536-134-71-47, REGON: 017334920-000-11.

1.2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem: 

poczty e-mail: sklep@ha3o.pl, ewentualnie ha3o@ha3o.pl;

telefonicznie: 22 610 50 91; 

listownie lub osobiście w siedzibie Biura Ha3o w Warszawie (04-192 ). ul Lotnicza 9.

2. Zasady przetwarzania danych.

Przetwarzanie powierzonych nam danych odbywa się zgodnie zgodnie z wymaganiami ustawy oraz rozporządzenia, Zapewniamy wdrożone procedury i wszelkie środki i zabezpieczenia związane z przetwarzaniem danych, przez czas przetwarzania danych osobowych.

2.1. Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);

rzetelnie i uczciwie (rzetelność); 

w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);

w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);

nie więcej niż potrzeba (adekwatność);

z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);

nie dłużej niż potrzeba (czasowość);

2.2. Zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo) oświadczamy, iż dysponujemy odpowiednimi środkami, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).

3. Cele, podstawy prawne i zakres przetwarzania danych.

Poprzez przetwarzanie danych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te czynności, które wykonuje się w systemach informatycznych.

3.1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie: 

a. w celach kontaktowych, aby udzielić odpowiedzi na Twoją wiadomość przesłaną nam bezpośrednio drogą e-mailową lub za pośrednictwem formularza na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia Ci odpowiedzi.
- Podanie danych osobowych za pośrednictwem formularza na stronie jest dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); Podanie tych danych stanowi warunek udzielenia przez nas odpowiedzi na Twoje zapytanie.
- Podanie danych osobowych w wiadomości e-mail następuje dobrowolnie.
- W dowolnym momencie możesz zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie tych danych.

b. w celu umożliwienia zalogowania się w sklepie internetowym. Osoby, które dokonują rejestracji w naszym sklepie internetowym w celu złożenia zamówienia proszone są o samodzielne podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi Konta Użytkownika;

c. w celu realizacji zamówień, składania ewentualnych reklamacji i innych roszczeń prosimy o podanie niezbędnych danych:  imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, a w przypadku podmiotów gospodarczych (klienci nie będący Konsumentami) nazwę firmy oraz numer NIP.
- Konsekwencją niepodania wyżej niezbędnych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy i realizacji zamówienia;

d. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości - podstawa prawna (art. 6 ust 1 lit. c) RODO);

e. w celach statystycznych, analitycznych oraz monitorowania ruchu na Stronie przy użyciu plików cookies na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Strony oraz prowadzeniem analizy ruchu na stronie (art. 6 ust. 1 lit f) RODO);

f. pozostałe dane, które Administrator przetwarza to adres IP i inne dane zapisywane w plikach cookies, które służą Administratorowi do analizy korzystania przez Ciebie i innych użytkowników Strony. Przetwarzanie danych w tym zakresie może zostać wstrzymane po złożeniu przez Ciebie sprzeciwu. 

4. Dostęp do danych osobowych

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas oraz firmy kurierskie. Twoje dane  używane są tylko do świadczenia naszych usług dla Ciebie, o ile jest to konieczne.
Na przykład Twoje dane, jeśli wybierzesz odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej będą przetwarzane jedynie w celu zawarcia samej umowy sprzedaży, nie będą udostępniane przewoźnikowi.
Nie udostępniamy Twoich danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

5. Odbiorcy danych oraz zamiar przekazywania danych do Państwa do państwa trzeciego (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) lub do organizacji międzynarodowej.
Twoje dane nie są przekazywane do Państw spoza EOG lub organizacji międzynarodowych.

6. Termin przechowywania danych

6.1. Twoje dane osobowe będziemy. przetwarzać będziemy w czasie niezbędnym do realizacji celów, dla których udostępniłeś nam swoje dane. wynikających z umowy oraz określonych w przepisach prawa, z regulacji księgowych i podatkowych, lub z uwzględnieniem  bezpieczeństwa prawnego do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń

6.2. Jeśli przekazałeś nam swoje dane w formularzu lub wiadomości e-mail w celach kontaktowych, to Twoje dane będziemy przetwarzać do momentu złożenia przez Ciebie żądania usunięcia tych danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, ale również w przypadku, w którym uznamy, że zrealizowaliśmy prawnie uzasadniony interes Administratora.

7. Prawa użytkowników

7.1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące prawa: 

prawo dostępu do treści swoich danych, 

prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, 

prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia skargi, 

prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. 

7.2. W przypadku jakichkolwiek próśb lub pytań dotyczących polityki prywatności, chęci dokonania wglądu do swoich danych osobowych, edycji lub usunięcia ich, prosimy pisać do wyznaczonych osób na adres poczty elektronicznej: ha3o@ha3o.pl lub sklep@ha3o.pl

7.3. Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

7.4. Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl

Regulacje obejmujące pliki cookies (Ciasteczka)

8. Informacje ogólne o plikach cookies

8.1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym, czyli Twoim komputerze, laptopie lub smartfonie, w zależności jakiego urządzenia używasz do oglądania Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Sam możesz zadecydować o formie wykorzystania cookies – ustawienia te są dostępne w każdej przeglądarce internetowej.

8.2. Pliki cookies służą przede wszystkim twojej wygodzie – dzięki ich użyciu, znacznie skraca się czas ładowania strony podczas kolejnych odwiedzin.

8.3. Cechy plików cookies:

a. dostosowują zawartość stron internetowych serwisu do Użytkownika. Optymalizują poruszanie Użytkownika na stronie, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie, za pomocą, którego wyświetlana jest strona i tak ustawić jej parametry, by nawigacja nie sprawiała problemów i zoptymalizowana pod względem indywidualnych potrzeb Użytkownika. 

b. pozwalają wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;

c. tworzą statystyki, dzięki którym Administrator wie, które treści cieszą się zainteresowaniem Użytkowników. Pozwala to na ciągłe ulepszanie strony i taką konstrukcję treści, która będzie odpowiadała osobom odwiedzającym stronę.

d. pozwalają na wielokrotne wykorzystanie opcji logowania przez Użytkownika, co jest dla Ciebie dużo wygodniejsze, gdyż podczas przemieszczania się po stronie i wielokrotnych odwiedzin nie jesteś zmuszony do każdorazowego wpisywania loginu i hasła.

e. pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących, co oznacza, że na ich podstawie nie można ustalić tożsamości użytkowników, nie są także w żaden sposób szkodliwe dla urządzeń końcowych, nie zmieniają ich ustawień ani ustawień zainstalowanego na nich oprogramowania.

8.4. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: 

„sesyjne” (session cookies),

„stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

8.5. Użytkownik może w każdym momencie usunąć pliki cookies.

8.6. Wprowadzone przez użytkownika ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony, znacznie utrudniając swobodne korzystanie ze wszystkich jego opcji. 

8.7. Pliki cookies są zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Strony reklamodawców oraz innych partnerów. Użytkownik jednakże w każdej chwili może je usunąć.

8.8. Najczęściej ustawienia przeglądarki internetowej domyślnie dopuszczają możliwość instalowania plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Jeżeli uważasz, że obecność ciasteczek narusza jego prywatność, w każdej chwili możesz je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki. Wyłączenie możliwości korzystania z plików cookies może wpłynąć jednak na funkcjonalności dostępne w e-sklepie.

8.9. Więcej szczegółowych informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

8.10. Jeżeli masz wątpliwości, co do ustawień plików cookies, skontaktuj się z operatorem swojej przeglądarki internetowej.

9. Polityka dotycząca plików cookies (Ciasteczka)

9.1. Sklep internetowy Ha3o.pl generuje pliki cookies, które zapamiętują parametry urządzenia Użytkownika i umożliwiają późniejsze rozpoznanie przez serwer.

9.2. Przez używanie Strony sklepu internetowego Ha3o wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z Polityką dotyczącą Ciasteczek (Cookies).

9.3. Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystywanie przez Stronę sklep internetowego Ha3o ciasteczek:

zmień ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub 

aktywuj odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej lub 

zrezygnuj z używania Strony sklepu internetowego Ha3o.